Úplata školného

 

Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace

 

 

Č.j.: 1/2019

 

 

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2019/20  a o podmínkách splatnosti úplaty

 

Směrnice č.93

 

Obsah:

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Měsíční výše úplaty

Čl. 4    Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

Čl. 5    Osvobození od úplaty

Čl. 6    Podmínky splatnosti úplaty

 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.

 Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro školní rok 2019/20 a zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.

 

 

 Čl. 2

Plátci

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém roce mateřské školy, bez úplatnost se vztahuje na děti s povinnou školní docházkou. 

 

Čl. 3

Měsíční výše úplaty

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400,-  Kč za příslušný kalendářní měsíc.

 

                                                        Čl. 4

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

  

(1) V měsíci červenci bude provoz mateřské školy přerušen

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:         

a)     ve třídách s celodenním provozem 0,-  

 

(2) V měsíci srpnu bude provoz mateřské školy přerušen částečně.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit: 

a)     ve třídách s celodenním provozem 305,- 

 

(3) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl.3 za příslušné  kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve školce neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

 

Čl. 5

Osvobození od úplaty

 

(1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona.  

(2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

 

Čl. 6

Podmínky splatnosti úplaty

 

(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce.

(2) V případě, kdy bude přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v Čl. 3 odst. 3 písm. b) této směrnice ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeném v Čl. 5 této směrnice, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci. 

(3) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. 

(4) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy. 

(5) Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.V Mladé Boleslavi    1. 9. 2019
Bc. Květuše Krušková
ředitelka MŠ