Školní řád

Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace 

Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav byl vypracován s těmito platnými právními normami a předpisy:

  • Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví § 5
  • Vyhláška MŠMT ČT č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Ustanovení školního řádu:

1.    Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka

1.1. Přijímací řízení

1.2. Provoz MŠ

1.3. Stravování

1.4. Zacházení s majetkem školy

2.    Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

3.    Úplata za předškolní vzdělávání

4.    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

5.    Povinné předškolní vzdělávání

6.    Individuální vzdělávání

7.    Vzdělávání dětí se SVP

8.    Vzdělávání dětí nadaných

9.    Vzdělávání dětí mladších tří let

10.Závěrečné ustanovení 

 

1. Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka

Zřizovatelem Mateřské školy Štěpánka je statutární město Mladá Boleslav.

1.1. Přijímací řízení do mateřské školy  

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, místním tiskem a rozhlasem, internetem na webových stránkách města Mladá Boleslav.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy se vydává do 30 dnů po zápise.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro děti s povinnou školní docházkou očkování není povinné. Přijímání dětí se řídí školským zákonem.  

Ukončení docházky

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po písemném upozornění zástupce dítěte dle §35 Školského zákona tehdy:

  • když se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávaní po dobu delší než dva týdny
  • když zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  • když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  • když zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§35, odst. 1, písmeno d, zákona č. 561/2004 Sb.) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené provozní doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonné zástupce, informuje ředitelku a po hodině se obrací na Polici ČR a OSPOD.

1. 2. Provoz mateřské školy

Mateřská škola je více třídní, sestavená ze dvou odloučených pracovišť. Provozní dobu určuje provozní řád každého odloučeného pracoviště.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy.

V případech opakovaného vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli.  O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby mateřské školy. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Délka pobytu dětí venku jsou dvě hodiny.

Provoz mateřské školy Na Celně 1117     6.00   - 17.00 hod.

                                         Vodárenská 67      6.30   -  16.00 hod.

                                         Borová 276            6.30   -  16.30 hod.

Režim dne:

Volné hra dětí a individuální řízené činnosti      do 8.30 hod.

Cvičení dětí                                                              do 9.00 hod.

Hygiena svačina                                                       do 9.20 hod.

Hry, řízené činnosti                                                  do 9.50 hod.

Pobyt venku                                                              do 11.50 hod.

Oběd                                                                           do 12.15 hod.

Klidové činnosti, zábavná cvičení intelektu, relaxace,do 14.00 hod.

TV chvilky, svačina                                                    do 14.30 hod.

Hry, pobyt na zahradě, spontánní a řízené činnosti, do odchodu domů.

Pro děti s povinnou školní docházkou je zákonem ustanovena délka pobytu dítěte v MŠ od 8.00 -12.00 hod. V případě nepřítomnosti musí být dítě řádně a včas omluveno (viz kapitola 5).

 1. 3. Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Přihlašování a odhlašování jídla se provádí den předem nebo v daný den do 8. hod., na odloučeném pracovišti Borová do 7.00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování ze stravování provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně ve školní jídelně. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí.

1. 4. Zacházení s majetkem školy 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

2.Práva a povinnosti dětí a rodičů

2. 1. Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

Na zvláštní péči a výchovu v případě speciálně vzdělávacích potřeb

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Dítě má povinnost:

respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu, chovat se ohleduplně

dodržovat stanovená pravidla slušného a bezpečného chování

respektovat pokyny zaměstnanců školy

2. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

V případě povinné školní docházky zvolit individuální vzdělávání

Zákonní zástupci mají povinnost:

Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno učitelce do třídy

Nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ

Při vyzvedávání dítěte je třeba mít „ zmocnění“, kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ

Předat do MŠ dítě pouze zcela zdravé 

Zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čisté a vhodně upravené

Nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny aj.)

Na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ

Řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.

3. Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platba v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004Sb., školský zákon, § 35, odst. 1d).

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, který je povinný, se poskytuje bezúplatně. V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 se úplata poměrně sníží. Konkrétní částka se každoročně mění podle počtu uzavřených dnů a je stanovena ve směrnici. Úplata je stanovena vnitřním předpisem mateřské školy ze dne 2. 1. 2017 čj. /1/2017

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

Učitelky přiměřeným způsobem poučí děti o možném ohrožení a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se děti účastní. Vzhledem k jejich věku je poučení prováděno průběžně a často, vždy však na začátku školního roku.

Učitelky se řídí osnovou poučení, dále je jejich povinností děti poučit vždy podle vzniklé situace, která není v osnově uvedena a je předpoklad možného ohrožení zdraví.

Osnova:

1.    Pobyt dětí ve třídě

2.    Pobyt dětí na schodišti

3.    Pobyt dětí v umývárně a WC

4.    Pobyt dětí v kuchyňce

5.    Pobyt dětí na zahradě

6.    Pobyt dětí na vycházce

7.    Pobyt dětí při akcích školy

 

Pobyt dětí ve třídě a v herně:

1.   Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: nesaháme do elektrické zásuvky rukou ani jiným předmětem, nesaháme na vypínače s mokrou rukou, nezapínáme přenosné elektrické přístroje (magnetofon) bez dozoru učitelky.

2. Poranění nebezpečnou hračkou nebo předmětem: nenosíme do MŠ z domova nebezpečné hračky (nože, meče), nesaháme na rozbité předměty, hračky – ihned nahlásíme učitelce, při manipulaci s nůžkami, či jiným ostřejším předmětem sedíme na určeném místě a zacházíme s nimi tak, aby nedošlo ke zranění kamaráda, dbáme pokynů učitelky, drobné korálky či jiné menší předměty nedáváme do úst, nosu, nebo ucha.

3.   Pád dítěte: nehoníme se v jiném prostoru, než je k tomu určený (ne ve třídě, ale pouze při pohybových činnostech v herně), v prostoru herny a třídy se chováme dle dohodnutých pravidel, nechodíme po mokrém povrchu – pokud něco vyliji, nahlásím to učitelce, nelezu na vyvýšená místa – nábytek, skříňky, stolky, parapety, při stolování plní příkazy učitelky a při samostatném nošení jídla a nádobí je opatrné.

4.    Vzájemné ubližování: možnost šikany, děti se k sobě chovají ohleduplně a slušně, učitelka vysvětluje prvky prosociálního chápání, přiměřeně věku dětí.

5. Zranění při cvičení na TV nářadí: děti dodržují dohodnutá pravidla v prostorách herny, při spontánních činnostech je ohraničen prostor, aby nedošlo ke zranění ostatních dětí, na každém nářadí se chováme klidně, bez mluvení (správně dýcháme), švihadla používáme jen ke cvičení

Schodiště:

Pád při výstupu a sestupu: přidržujeme se madel, vyloučíme nebezpečné aktivity při používání schodišť přeskakováním přes více schodů, správně našlapujeme, zvýšíme pozornost při chůzi na schodišti, při chůzi ve dvojici se nedržíme za ruce a nestrkáme, zvýšenou pozornost věnujeme po schodech mokrých, mírně zablácených botách.

Umývárna a WC

Pád dítěte: neběháme v těchto malých prostorách, chodíme pomalu, nemočíme mimo WC, pokud se tak stane, nahlásíme učitelce, nestříkáme vodu při mytí mimo umyvadlo, oklepeme si ruce nad umyvadlem, ručníky pověsíme za poutko na svou značku, nehrajeme si v těchto prostorách.

Kuchyňka a třídy:

Pád dítěte: v kuchyňce jsme pouze po domluvě s učitelkou, při natáčení pití z várnice pozorujeme, zda je hrnek plný, rozlité pití nahlásíme učitelce.

Pobyt na školní zahradě:

1. Ohrožení zdraví při hře na pískovišti: dodržujeme hygienu, nedáváme špinavé ruce do úst, po ukončení hry si ruce důkladně umyjeme

2. Pořezání po našlápnutí, pád na ostré předměty: nahlásíme učitelce nevhodné předměty, které jindy na zahradě nejsou, pád eliminujeme zavázanou tkaničkou.

3. Pád dítěte ze zahradního nářadí: dodržovat dohodnutá pravidla, jak se na průlezkách chovat, nepoužívat nářadí bez učitelky.

4. Úraz na koloběžkách: jezdíme pouze ve vyznačených prostorách, jezdíme jedním směrem, druhým zpět.

5. Uklouznutí u bazénu: nechodíme k bazénu bez přítomnosti učitelky, nestrkáme se v bazénu, nepotápíme se.

6. Úpal, úžeh: při slunečném počasí máme vždy pokrývku hlavy, často na zahradě pijeme.

7. Ublížení druhému dítěti: s různými hračkami a klacíky nešermujeme, nehrajeme si v křoví.

Pobyt na školní zahradě v zimě:

1. Uklouznutí: nechodíme na kluzké chodníky, chodíme pomalu, nestrkáme se.

2. Poranění při sjíždění svahu: nestrkáme se, jezdíme opatrně, sjíždíme a vycházíme vždy po určené straně.

Pobyt na vycházkách:

1. Vběhnutí do silnice: držíme se v útvaru – vždy jednoho kamaráda a na druhé straně chodníku od silnice.

2. V lese: ublížení- nesbíráme klacky k bojovým účelům, nesbíráme neznámé předměty bez souhlasu učitelky, neochutnáváme lesní plody.

3. Ztráta dítěte: děti se nevzdalují od učitelky, vždy ji musí vidět. Učitelky musí mít přehled o dětech.

Pobyt na akcích školy:

Vedoucí akce je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání při těchto akcích, které odpovídají konkrétnímu prostředí a činnostem.

Mateřská škola věnuje pozornost ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Tato problematika je zahrnuta do integrovaných bloků, které tvoří vzdělávací obsah ŠVP a do projektů školy.

Ředitelka organizace povoluje za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních zásad společné akce dětí a zákonných zástupců dětí a širší rodičovské veřejnosti, jsou-li v plánu činnosti MŠ, a dále výchovné a vzdělávací akce, na nichž se podílejí další subjekty, jsou-li tyto akce v souladu se vzdělávacím plánem mateřské školy.

Zásady a doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanoví směrnice č. 2/2007 zpracovaná ředitelkou školy.

5. Povinné předškolní vzdělávání 

Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2019 šesti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:30 do 12:30. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve škole a to buď ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost delší než tři dny je nutné zaznamenat do omluvného listu. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ.  

Úplata za předškolní vzdělávání a školné 

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

6. Individuální vzdělávání v MŠ

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

▪ důvody pro individuální vzdělávání

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV).

Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin v mateřské škole

Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; ukončení nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

7. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou MŠMT č. 29/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Vzdělávací cíle vždy vycházejí z RPV PV a jsou totožné pro všechny děti.

Hlavním cílem integrace dětí se SVP je rozvoj prosociálního chování všech dětí a posilování sebeuvědomění a sebevědomí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji každého dítěte tak, aby si děti uvědomovaly, že ne všichni mají stejné výchozí podmínky, ale že každý je něčím výjimečný a v životě uplatnitelný.

Spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, pravidelně je informujeme o vývoji a pokrocích, příp. zprostředkováváme kontakty s poradenským zařízením.

Organizace dne a plánování činností je v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami dítěte. Na třídách pracujeme tak, aby si děti uvědomovaly pocit rovnosti, sounáležitosti a potřeby pomáhat dětem s jakýmkoliv handicapem. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola, dětem zpracuje škola plán pedagogické podpory (dále „PLPP“) a to po dohodě se zákonnými zástupci dětí. Poskytování podpůrných opatření průběžně vyhodnocuje a nejdéle po 3 měsících vyhodnotí účinnost stanovených cílů a daných opatření. V případě kladných výsledků pokračuje v nastaveném režimu. V opačném případě zvolí jiné vzdělávací metody a prostředky (a opět nejdéle po uplynutí 3 měsíců zhodnotí), nebo doporučí využití poradenství ve školském poradenském zařízení (dále „ŠPZ“). Poradenskou pomoc ŠPZ mohou využít rodiče i bez doporučení mateřské školy. Na základě vyšetření v ŠPZ a ve spolupráci se ŠPZ zpracuje škola individuální vzdělávací plán (dále „IVP“). Zákonní zástupci jsou s IVP prokazatelně seznámeni, stejně tak, jako s jeho pravidelným vyhodnocováním.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Øpodpůrná opatření prvního stupně vyhodnotí škola sama a vytvoří pro každé dítě PLPP;

Øpodpůrná opatření od druhého do pátého stupně poskytuje škola na základě doporučení ŠPZ a souhlasu zákonných zástupců;

Ø škola vypracuje PLPP, příp. ve spolupráci se ŠPZ IVP;

Øv případě zřízení místa asistenta pedagoga bude mít tento příslušnou kvalifikaci;

Ø profesionální přístup uplatňují všichni zaměstnanci školy;

Øvěcné podmínky ve třídě jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám integrovaného dítěte;   

Ødětem s odlišným mateřským jazykem (dále „děti s OMJ“) pomáháme začlenit se do kolektivu; poskytujeme jim jazykovou podporu formou individuální práce (didaktické řízené činnosti)

 8. Vzdělávání dětí nadaných

Vyhledávání dětí nadaných provádíme zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění skutečnosti, že by se mohlo jednat o nadané dítě, vypracujeme PLPP. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení (v případě, že PLPP bude vyhodnocen jako málo účinný a nedostatečný). O všech krocích jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Po potvrzení diagnostiky probíhá stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek dle doporučení poradenského zařízení. Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky vyhodnocujeme po třech měsících, konzultujeme i nadále s odborníky.

9. Vzdělávání dětí mladších tří let

Vzdělávání dětí od dvou do tří let přináší určitá specifika. Děti vyžadují pravidelné rituály, ale častější střídání činností, více emoční podpory, aby získaly jistotu a sociální zkušenosti mimo rodinu. V případě přijetí těchto dětí vytvoříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a požadavky souvisejícími s úrovní ve všech oblastech vývoje. 

Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

10. Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

Platnost: od 1. 9. 2019

Č. jednací: 2/2019

Bc. Květuše Krušková