Poradenství

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 731 066
e-mail:
mladaboleslav@pppsk.cz

www.pppstredoceska.cz

 

……………………………….

PaedDr. Iva SVÁROVSKÁ

poradenská služba v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje osobnosti

odborné konzultace pro rodiče dětí z MŠ
příprava na školu
  individuální rozvojový program pro děti s odloženou školní docházkou
děti s obtížemi v základních školních dovednostech – čtení, psaní

tel.: 606 320 680

e - mail: IvaSvarovska@seznam.cz 

 

………………………………….

Mgr. Martina VEČEŘOVÁ

 

prevence poruch učení (zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika - formou hry

předškolní příprava:  pro úspěšný start v 1. třídě nabízím individuální předškolní přípravu, která představuje rozvoj všech důležitých oblastí pro čtení, psaní, počítání

náprava poruch učení

nácvik čtení s porozuměním
speciálně pedagogická práce s žáky ZŠ se specifickými poruchami učení či horšími školními výsledky

program na rozvoj pozornosti - vhodný pro děti nesoustředěné, hyperaktivní - ADHD

rozvoj nadaných dětí v předškolním a školním věku

 

logopedická péče: 

dyslálie - patlavost (nácvik správné výslovnosti hlásek)

opožděný vývoj řeči (stimulace řečového vývoje)

vývojová dysfázie (individuální práce s dítětem, dle jeho potřeb)

koktavost (cvičení, zaměřená nejen na typické zvláštnosti a obtíže koktavých, ale i na rozvoj komunikačního poslání řeči: na obohacování slovní zásoby a schopnosti vyjadřovat slovně myšlenky)

rozvoj mluveného jazyka - jazykových schopností u nedoslýchavých dětí

 

tel.: 725 329 124

  Mladá Boleslav 29310

e- mail: MM.Vecerova@seznam.cz

  www.logopedie.websnadno.cz