AKTUÁLNÍ INFORMACE

„ROK S KRTKEM“

S KRTEČKEM BUDEME POZNÁVAT, TVOŘIT, ZPÍVAT, DRAMATIZOVAT, UČIT SE BÁSNIČKY, BÝT KAMARÁDEM, POMÁHAT, NASLOUCHAT,....... 

Kamarád, kamarád, to je to ten, kdo má mě rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
My se máme rádi a jsme kamarádi
J

 

............................................................  

 REJ ČARODĚJNIC

24. – 28. 4.

V pondělí 24. 4. nás navštíví Nezávislé divadlo s představením „Jak se vaří pohádka“

Ve středu 26. 4. půjdeme do tvořivé dílny DDM v Husově ulici v Mladé Boleslavi, kde děti vyrobí dárek pro maminky k svátku.

V pátek 28. 4. dopoledne proběhne na zahradě MŠ „Rej čarodějnic“.Dětem doma připravte a do MŠ přineste nakrojeného buřtíka (párek) a chleba (housku). Kromě opékání buřtíků budeme mít pro děti připravené soutěže pro správné čaroděje.

RODIČE, POKUD BUDE PRŠET, TAK SI BUŘTÍKA OPEČEME NA DEN DĚTÍÍÍÍÍ :)

V mezičasech si budeme hrát na čarodějnice a čaroděje, postavíme si „čaro“ domeček, naučíme se zaříkávadla….. Děti si mohou přinést „čaro oblečky“ a hrát si v nich již od pondělí.

 

..................................................................

 

NOVÝ KONTAKT NA PANÍ LOGOPEDKU V BENÁTKÁCH N/J:

http://www.logopedie-hruskova.cz/

 

..............................................

 

TIP NA PŘEDNÁŠKU Dr. PEKAŘOVÉ

PhDr. Lidmila Pekařová má třicet tři let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách

http://kreatina.cz/events/kopiruji-nas-nebo-se-chteji-odlisovat#em-booking

 

...............................................................

 

UŽITEČNÉ:

 

https://blog.feedo.cz/jak-deti-ovlivnuje-cteni-pred-spanim-budete-prekvapeni/

 

.................................................................... 

  

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU?

 

9. 5. (ÚT) OSLAVA SVÁTKU MAMINEK – SRDEČNĚ VÁS TÍMTO ZVEME OD 15H DO NAŠÍ ŠKOLKY NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO VÁS J

 

10. 5. (ST) OSLAVA SVÁTKU MATEK V ČEJETICKÉM KLUBU SENIORŮ VE SPOLUPRÁCI SE ZASTUPITELI MĚSTA MB

ZPÍVAT A RECITOVAT PŮJDOU TYTO VYBRANÉ DĚTI:

RÁĎA P., MATĚJ V., MÍŠA Š., MÍŠA S., LUKÁŠ B., ADAM S.,TEREZKA O.

ODCHOD Z MŠ S PANÍ UČ. BUDE CCA VE 13: 30H

NÁVRAT DO MŠ CCA 14: 30H

PROSÍME, ABY VYBRANÉ DĚTI V TENTO DEN NECHODILY PO OBĚDĚ DOMŮ, DĚKUJEME.

DO ŠATNY SVÝM DĚTEM PŘIPRAVTE KALHOTY X SUKNI J

 

20. 5. (SO!!!!!) OSLAVA STAROČESKÝCH MÁJŮ NA ČEJETICKÉM HŘIŠTI

– BARÁČNÍCI PROSÍ O SPOLUPRÁCI, VYSTUPOVAT BUDOU VŠECHNY DĚTI.

PRAVDĚPODOBNÝ SRAZ NA ČEJ. HŘIŠTI BUDE VE 13: 50H.

NA SEBE: PROSÍME, POKUD BUDE PŘÁT POČASÍ, ABY DĚTI MĚLY NA SOBĚ BÍLÉ TRIČKO (KDO MÁ Z LOŇDKÉHO ŠK. ROKU VYROBENÉ KYTIČKOVÉ Z MŠ, TAK AŤ SI HO OBLÉKNE! J)

A JEŠTĚ: HOLČIČKY OD NÁS VE ŠKOLCE DOSTANOU VČAS DOMŮ ČERVENÉ SUKNĚ A MAŠLE, TAK PROSÍME O OBLÉKNUTÍ A UVÁZÁNÍ DO VLASŮ.

KLUCI AŤ PŘÍJDOU V KALHOTECH.

 

23. 5. (ÚT) SPOLEČNÉ I INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ – DLE POČASÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, NEBO VE TŘÍDĚ (FOTIT BUDE P. HLUBUČKOVÁ  - tvorba portrétní fotografie se specializací na děti a rodinu).

 

...............................................................  

 

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

BUDE PROVOZ NAŠÍ MŠ ŠTĚPÁNKA OMEZEN

 

PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ

JE ZAJIŠTĚN PROVOZ V TĚCHTO TERMÍNECH

NA UVEDENÝCH MŠ:


OD  3.7.  - 21.7. MŠ ŠTĚPÁNKA, NA CELNĚ

 

OD 24.7. -   4.8.  MŠ DUHA

 

OD  7.8.  -  25.8. MŠ LAURINKA

 

OD  28.8.  - 1.9. MŠ ŠTĚPÁNKA - Čejetice


PROSÍM RODIČE, ABY DO 26.5.

NAHLÁSILI DOCHÁZKU DĚTÍ.


DĚKUJI, K.KRUŠKOVÁ – ŘED. MŠ

 

(V ŠATNĚ BUDE TABULKA K VYPLNĚNÍ – VAŠE J UČITELKY)

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží

·         Vyplněnou žádost

·         Občanský průkaz

·         Rodný list dítěte

·         Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte do MŠ/ je součástí evidenčního  listu/

Kriteria pro přijetí dítěte

1.      Děti které dosáhnou v době od 1.9.2017-do 31.8.2018 šesti let/předškolní docházka je povinná/ nebo děti s odloženou školní docházkou

2.      Děti ,které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi  a spadají do příslušného obvodu /Obecně závazná vyhláška č. 5/2016-stanovené školské obvody mateřských škol/

3.      Sourozenci dětí navštěvující MŠ Štěpánka/ odloučená pracoviště MŠ/-seřazené od nejstaršího po nejmladší, děti 4,3leté/

4.      Děti –seřazené od nejstaršího po nejmladší

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude rodičům předáno  oproti podpisu nejdéle do 31.5.2017

V Mladé Boleslavi  dne 1.4.2017

Bc. Květuše Krušková

ředitelka Mateřské školy

11.04.17
 
ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROBĚHNE 2. KVĚTNA OD 13H DO 17H

V BUDOVĚ ŠKOLY V ČEJETICÍCH.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí  

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání  povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost  určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

. v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

. po dobu 4 souvislých hodin denně,

. začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

. individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

(ZVEŘEJNĚNO NA POKYN ŘEDILKY ŠKOLY) 

 ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE:

http://mb-net.cz/materske-skoly/ms-1030/p1=1030


21.03.17
 
LOGO

24. 1. (ÚT) JSME PŘI ODPOČÍVÁNÍ PROCVIČILI JAZYK PŘED ZRCADLY, ZOPAKOVALI BREPTADLA A BÁSNIČKY A TRÉNOVALI  JEDNOTLIVÁ SLOVÍČKA NA HLÁSKU  L (VŠE PŘED VLASTNÍM ZRCADLEM)

NOVĚ JSEM PŘIDALA TUTO BÁSNIČKU:

OLDA – TO JE JEDLÍK,

JÍ DEVÁTÝ KNEDLÍK.

POLÉVKY SI MÁLO VZAL,

KNEDLÍKY SE LÁDOVAL.

KOBLIHY A VDOLKY

JEDLY HLAVNĚ HOLKY J

PO KAŽDÉ LEKCI VŽDY ČTU POHÁDKU (NĚKDY I DVĚ, TŘI) Z LOGO POHÁDEK (EICHLEROVÁ, HAVLÍČKOVÁ). KLADU DŮRAZ NA VÝSLOVNOST, UVĚDOMĚNÍ SI HLÁSKY  L  V TEXTU.


24.01.17
 
LOGO

Dnes 23. 1. (po) jsme se dostala s dětmi k breptadlům, tak můžete také trénovat – třeba budete mít i legraci J

Vlky plky vlky plky

Fidli mydli fidli mydli

Hele tele hele tele

Vila pila vila pila

Klepi klapy klepi klapy

Lunky plunky lunky plunky

Hloupí loupí hloupí loupí

Při výslovnosti hlásky L se nesmí dostat jazyk z pusy ven!

TIP K METODICE: Pro lepší pomoc můžete místo za horními jedničkami namazat marmeládou nebo nutellou (aby se jazyku chtělo nahoru J) Je dobré zkoušet pohyb jazyka před zrcadlem!!! 

V nakladatelství Portál vyšlo:  http://obchod.portal.cz/rikanky-pro-upevneni-hlasky-l/  tak mrkněte.


23.01.17
 

Starší články | Celkem článků: 13